Algemene Voorwaarden Living Life Academy

www.livinglifeacademy.nl

1. Algemeen

Living Life Academy betreft een samenwerking tussen L.I.V.I.N.G. (www.info-living.nl) en Mira Mi Beauty & Well-being (www.miramibeauty.nl) met zowel fysieke als online activiteiten.

Deze voorwaarden gelden voor zowel de fysieke - als online activiteiten nl.: coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding, tussen Living Life Academy en een klant waarop Living Life Academy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover er van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen Living Life Academy

Living Life Academy zal de coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Living Life Academy  zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over (financiële) consequenties van een wijziging of aanvulling op de coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding.


3. Afspraken

De klant moet verhindering voor een fysieke als online afspraak zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Living Life Academy melden.

Dit kan per email: support@livinglifeacademy.nl

Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Living Life Academy het gehele honorarium voor de afgesproken coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding aan de klant berekenen.

Indien u te laat bent voor een afspraak kan deze afspraak nog wel doorgaan, dit gaat wel van de afgesproken tijd af. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u om op tijd fysiek of online aanwezig te zijn voor uw afspraak. Indien u 15 minuten of meer te laat bent, dan hebben wij het recht om de gehele afspraak te annuleren. De coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding dient echter wel betaald te worden.

4. Betaling

Living Life Academy vermeldt alle prijzen van coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Deelname aan activiteiten

Voor deelname aan en betaling van een coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en product aanbieding ontvangt u direct na de betaling een factuur.

Bij het afbreken van overeenkomsten betreffende coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling en productaanbieding kan geen restitutie verleend worden.


6. Persoonsgegevens & privacy

De klant voorziet Living Life Academy vóór de eerste coaching, training, workshop, begeleiding en behandeling van alle gegevens, waarvan Living Life Academy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de coaching, begeleiding of behandeling.

Living Life Academy neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem.
Living Life Academy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Living Life Academy zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.


7. Geheimhouding

Living Life Academy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de coaching, training, workshop, begeleiding en behandeling.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Living Life Academy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

De persoonlijke processen die zich gedurende de coaching, training, workshop, begeleiding en behandeling kunnen afspelen, zijn privé.
Er wordt van de klant verwacht daar niet met derden over te spreken.
Uiteraard is iedereen vrij om over zijn of haar eigen processen en ervaringen te praten.
De trainers zijn ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en hebben de veiligheid en integriteit van de deelnemers hoog in het vaandel staan.
Echter, de klant is ook altijd zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen welzijn en veiligheid.


8. Aansprakelijkheid

Living Life Academy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan vanuit door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke, emotionele, mentale aandoeningen. Living Life Academy is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de bijeenkomsten.


9. Beschadiging & diefstal

Living Life Academy heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Living Life Academy meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten protocol

Indien de klant een klacht heeft over de coaching, training, workshop, begeleiding, behandeling of een product moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Living Life Academy en de betreffende begeleiding of trainer.
Living Life Academy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

Indien een klacht gegrond is, zal Living Life Academy de coaching, begeleiding, behandeling, training, workshop of het product opnieuw verrichten/leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

De klacht kan mondeling of schriftelijk door de klant / klager worden ingediend bij  support@livinglifeacademy.nl

Hierbij gaat het om het beschrijven van direct gedrag of uitlatingen van trainer of begeleider van Living Life Academy of om gedrag van derden die werkzaamheden ten behoeve van klanten en in opdracht van Living Life Academy hebben verricht.
De klager krijgt binnen 2 weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst de klacht.

In deze bevestiging wordt de klacht wederom zo helder en duidelijk mogelijk beschreven. Hierin zijn datum, de feitelijke omschrijving van het incident en de persoon waarop het betrekking heeft van belang.

Indien er reeds langer dan een jaar is verstreken tot indiening van de klacht, hoeft deze niet te worden behandeld.
Bij het niet behandelen van de klacht wordt, binnen een termijn van vier weken na ontvangst van de klacht, de klager schriftelijk in kennis gesteld.
In eerste instantie zal getracht worden in gezamenlijk overleg tot een oplossing van de klacht komen.

Indien Living Life Academy en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.
Bijvoorbeeld met Klachtenportaal Zorg, zij zijn een onafhankelijke partij. De klager en diegene waar de klacht betrekking op heeft, worden door hen in de gelegenheid gesteld hun visie op het gebeuren te geven en er wordt een schriftelijk verslag van het gesprek gemaakt.


11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de praktijkruimten te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Living Life Academy het recht de klant de toegang tot de ruimten te weigeren zonder opgaaf van redenen.


12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Living Life Academy en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Living Life Academy is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Living Life Academy.

Living Life Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Living Life Academy betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van door derden geplaatste opmerkingen en informatie. (Anonieme) reacties die alleen bedoeld zijn om auteur of betrokken personen of bedrijven in negatief daglicht te stellen, worden zonder discussie verwijderd.

Living Life Academy aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie door derden op deze website.

Living Life Academy bevat links naar andere websites, echter is Living Life Academy niet aansprakelijk voor de privacypraktijken, noch de inhoud, van deze andere websites.